plastová nádrž NK2

Cena: 8,190.56
7,313.00 bez DPH
K odeslání: Info v obchodě
Skladové číslo: NK2
Sdílet:

ks

Umístění


Tento e-shop je pouze informativní, více info na tel. čísle.(+420) 604 254 355

Hlavní stránka | h-eko.cz

Plastové nádrže slouží k akumulaci odpadní, užitkové nebo pitné vody, chemických roztoků a kalů, nebo jako obal pro vložení technologie. Nejčastěji jsou plastové nádrže používány jako nádrže na pitnou nebo užitkovou vodu, bezodtokové jímky (žumpy), septiky, čistírny odpadních vod, odlučovače ropných látek apod.

Nádrže jsou vyrobené z integrálního svařovaného polypropylenu, buď jako válcové nebo hranaté. Jsou vodotěsné, odolné vůči ropným látkám, kyselinám a louhům. Nádrže jsou vyráběny podle individuálních požadavků zákazníka. U všech nádrží výrobce provádí zkoušku vodotěsnosti. 

Pláště nádrží jsou provedeny podle toho, pro jaké prostředí jsou určeny:

 samonosné volně stojící nádrže (nad úrovní terénu nebo v interiéru)
 nádrže k obsypání
 nádrže k obetonování
 nádrže k obetonování proti spodní vodě

Samonosné volně stojící nádrže se umísťují v exteriéru i v interiéru na betonový podklad, pískové lože nebo na zděnou, ocelovou či dřevěnou podkladní konstrukci. Podle provedení a velikosti jímky jsou buď svařovány z vytlačovaných PP desek (válcové nádrže) a opásány ocelovými nebo nerezovými obručemi, nebo svařovány z lehčených PP desek nebo PP stěnových prvků a vyztuženy plastovými žebry nebo opásáním ocelovými profily podle velikosti nádrže.

POZOR: Plastové nádrže volně stojící v exteriéru by měly být z UV stabilizovaného plastu – je třeba konzultovat před zadáním do výroby.

Nádrže k obsypání jsou určeny do volného terénu bez spodní vody. Umisťují se na betonový podklad a obsypou se tříděným stabilizovaným výkopkem (hlína z výkopu + cement v poměru 8:1). Při obsypávání musí být nádrž uvnitř rozepřena podle montážního předpisu výrobce a napuštěna vodou tak, aby hladina vody byla vždy cca 50 cm nad úrovní obsypávky.

Nádrže k obetonování jsou určeny do lokalit s možným vyšším statickým zatížením (blízkost budov, opěrných zdí nebo komunikací pro motorová vozidla). Plášť nádrže je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi. Při obetonovávání musí být nádrž uvnitř rozepřena podle montážního předpisu výrobce a napuštěna vodou tak, aby hladina vody byla neustále cca 50 – 100 cm nad úrovní betonu.

Nádrže k obetonování proti spodní vodě se použijí tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru. Plášť nádrže (případně i dno) je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi. Úpravy proti spodní vodě jsou závislé na velikosti nádrže a výšce hladiny spodní vody. Vždy je nutná konzultace s výrobcem. Po osazení nádrže je nutné ji co nejdříve napustit vodou minimálně do výšky hladiny spodní vody. Při obetonovávání musí být nádrž uvnitř rozepřena podle montážního předpisu výrobce a napuštěna vodou tak, aby hladina vody byla neustále cca 50 – 100 cm nad úrovní betonu.

POZOR: Nádrže umístěné do terénu, který nepropouští vodu (jíly, skála…), je nutné zajistit stejně jako při výskytu spodní vody!

Vzhledem k tomu, že polypropylen, ze kterého jsou jímky vyrobeny, s klesající teplotou křehne, nedoporučujeme manipulaci při teplotách nižších než 5°C. 

Plastové nádrže nepotřebují žádnou údržbu. Při vyčerpávání kapaliny z nádrže je třeba dbát na příslušné bezpečností předpisy. Při čerpání fekálním vozem je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost fekálního vozu od nádrže, obzvláště pokud není nádrž obetonovaná. Bezpečná vzdálenost vozu od stěny nádrže je rovna minimálně hloubce nádrže.

Je-li třeba provádět práce uvnitř nádrže (čištění, opravy…), je třeba nádrž úplně vyčerpat, vyčistit tlakovou vodou a vydezinfikovat, případně neutralizovat použité chemikálie.

POZOR! Je životu nebezpečné vstupovat do nádrže se zbytky splaškových vod, které mohou vytvářet smrtelně jedovaté plyny. Rovněž je životu nebezpečné vstupovat do nádrží obsahujících zbytky chemikálií.

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje, pokud jsou dodrženy montážní předpisy výrobce. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodnou manipulací a montáží.

Každá nádrž je zkoušena dle ČSN 790905 a je k ní vystaven protokol o zkoušce vodotěsnosti.

 

Na přání zákazníka

 upravíme nádrž dle místních podmínek a požadavků
 zajistíme dovoz a montáž
 vybavíme nádrž nátokovým a odtokovým potrubím včetně uzavíracích ventilů
 dodáme požadované zakrytování nádrže