Čistírny odpadních vod pro obce a města s kapacitou více než 200 EO jsou navrhovány jako dvoustupňové. V prvním mechanickém stupni jsou odstraněny zejména větší nerozpuštěné nečistoty a ve druhém biologickém stupni je odstraněno zejména rozpuštěné znečištění charakterizované organickými látkami a sloučeninami dusíku a příp.fosforu.

Odpadní vody z veřejné kanalizace natékají do čerpací stanice, odkud jsou přivedeny na mechanický stupeň ČOV. Mechanické předčištění sestává ze strojně stíraných česlí, na kterých se zachytávají hrubé nečistoty a z lapáku písku. Česle mohou být dle potřeby doplněny lisem na shrabky a pytlovacím zařízením. Lapák písku může být doplněn tzv. separátorem písku. Pokud je ČOV připojena na jednotnou kanalizaci, může být čerpací stanici předřazen lapač štěrku.

 Biologický stupeň je koncipován jako nízkozatěžovaná aktivace s předřazenou denitrifikací, tzv. D-N proces, který kromě spolehlivého dosažení potřebné kvality odtoku v parametrech organického znečištění umožní i zvýšené odstraňování dusíkatých látek z odpadních vod. Jedná se vlastně o kombinaci dvou aktivačních nádrží s odlišným provozním režimem. V nitrifikační nádrži dochází za přítomnosti bakterií a přístupu rozpuštěného kyslíku k oxidaci organického znečištění a redukovaných dusíkatých sloučenin na dusičnany. Aktivační směs je interní a velkou recirkulací vracena zpět do denitrifikační nádrže, která nitrifikační nádrži předchází. Tam jsou vracené dusičnany redukovány na elementární dusík, který jako plyn odchází do vzduchu. Účinnost procesu denitrifikace je dána velikostí obou recyklů, čímž se dá proces velice dobře regulovat. D–N proces se vyznačuje vysokou stabilitou a vynikající kvalitou odtoku. Při požadavku zvýšeného odstraňování fosforu lze ČOV doplnit o soubor zařízení na dávkování železitého koagulantu, který zajistí snížení koncentrace na požadovanou úroveň.

Přebytečný biologický kal je odčerpáván do stabilizační a uskladňovací nádrže. Nádrž je periodicky provzdušňována, čímž je zajištěna úplná aerobní stabilizace kalu.

ČOV je vybavena automatizovaným řídícím systémem, tak aby vyžadovala pouze minimální obsluhu. Součástí řídícího systému je mimo jiné automatická regulace koncentrace rozpuštěného kyslíku, odtahu přebytečného kalu, plovoucích nečistot, atd. V případě vzniku poruchy je možné zajistit automatické ohlášení poruchy pracovníkovi obsluhy pomocí hlášení ve formě SMS (prostřednictvím sítě GSM).